REGULAMIN
dotycz鉍y organizacji i warunk闚 uczestnictwa w projekcie
Ma這polski Uniwersytet dla Dzieci w roku akademickim 2011/2012
Powr鏒 do strony g堯wnej
1.  INFORMACJE OG粌NE .

1. Ma這polski Uniwersytet dla Dzieci to
przedsi瞝zi璚ie edukacyjne skierowanie do dzieci w wieku 6 -12 lat, popularyzuj鉍e nauk poprzez umo磧iwianie sta貫go kontaktu dzieciom i m這dzie篡 z obszar闚 i rodowisk oddalonych od orodk闚 akademickich, z autorytetami naukowymi, oraz z najlepszymi uczelniami wy窺zymi. Jego celem jest wzbudzenie zainteresowania nauk i badaniami w jak najwczeniejszym wieku, rozw鎩 potencja逝 intelektualnego dzieci, poprzez uczestnictwo w  wyk豉dach, zaj璚iach i warsztatach, w atrakcyjnej formie naukowego show dla dzieci.

2. Organizatorem oraz koordynatorem dzia豉 Ma這polskiego Uniwersytetu dla Dzieci jest Fundacja Ma這polski Uniwersytet dla Dzieci, natomiast opiek i nadz鏎 merytoryczny nad programem studi闚 sprawuje Rada Naukowa powo豉na spor鏚 pracownik闚 naukowych Uniwersytetu Jagiello雟kiego i Polskiej Akademii  Nauk w Krakowie


2.  WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Studentem mo瞠 zosta ka盥e dziecko w wieku od 6 do 12 lat. Wymagane jest zg這szenie dziecka, przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, poprzez wype軟ienie stosownego formularza znajduj鉍ego si na stronie internetowej Ma這polskiego Uniwersytetu dla Dzieci.

2. Kontakt z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka odbywa si za porednictwem strony Ma這polskiego Uniwersytetu dla Dzieci oraz poczty internetowej.

3. O wpisaniu na list student闚 decyduje kolejno zg這sze. O przyj璚iu w poczet student闚, rodzice lub prawni opiekunowie dziecka zostan powiadomieni drog elektroniczn, do 7 dni po wys豉niu formularza. Po wyczerpaniu si iloci wolnych miejsc, dzieci zg這szone do uczestnictwa, zostan wpisane na list student闚 rezerwowych.

4. Odp豉tno za zaj璚ia, organizowane przez  Ma這polski Uniwersytet dla Dzieci, wynosi 180,00 z za ka盥y semestr (360 z za ca造 rok) p豉tne przelewem na konto Fundacji Ma這polski Uniwersytet dla Dzieci w nast瘼uj鉍ych terminach:

za I semestr do 25 wrzenia 2011 roku

za II semestr do 25 lutego 2012 roku.

5. I
stnieje mo磧iwo wp豉ty jednorazowej w wysokoci 360 z na rok, a tak瞠 roz這瞠nia wp豉ty semestralnej na dwie raty po 90 z, pod warunkiem otrzymania od rodzica lub opiekuna prawnego dziecka maila, z odpowiednim wnioskiem (o wp豉t jednorazow b鉅 o roz這瞠nie wp豉t na raty).

6. Po uzyskaniu statusu studenta, dziecko ma prawo uczestnictwa we wszystkich zaj璚iach organizowanych przez Ma這polski Uniwersytet dla Dzieci

3. PROGRAM STUDI紟

1. Tematy interdyscyplinarnych wyk豉d闚 obejmuj zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii, astronomii, geografii, medycyny), cis造ch (matematyki, fizyki), humanistycznych (filozofii, lingwistyki), spo貫cznych (historii, ekonomii, psychologii, politologii) i innych. Wyk豉dy s prezentowane w spos鏏 atrakcyjny, dostosowany do dociekliwej i otwartej postawy dzieci.
2. W semestrze jesienno - zimowym odb璠zie si 9 wyk豉d闚 i tyle samo w semestrze wiosenno-letnim.

3. Informacje dotycz鉍e bie蕨cego programu studi闚 s publikowane na stronie  Ma這polskiego Uniwersytetu dla Dzieci w zak豉dce Aktualne informacje. Ponadto, ka盥orazowo przed zaj璚iami, wiadomoci dotycz鉍e aktualnego wyk豉du s przesy豉ne na adres e-mail rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.4.  ORGANIZACJA  WYKxD紟

1. Wyk豉dy odbywaj si w sali wyk豉dowej Powiatowego Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Chrzanowie przy ul. Focha 3.

2. Zaj璚ia odbywaj si rednio dwa razy w miesi鉍u, w soboty przed po逝dniem, w nast瘼uj鉍ych terminach:
Padziernik: 1 (rozpocz璚ie roku akademickiego), 15, 29
Listopad: 12, 26
Grudzie: 10

Stycze: 7, 21
Luty: 4 (zako鎍zenie I semestru)
Marzec: 3, 17, 31
Kwiecie: 14, 28
Maj: 12, 26
Czerwiec: 9, 23 (zako鎍zenie roku akademickiego).

3. W przypadku choroby dziecka, wyjazdu lub innych okolicznoci uniemo磧iwiaj鉍ych uczestnictwo w wyk豉dzie - rodzic b鉅 opiekun prawny jest zobowi頊any mailowo usprawiedliwi nieobecno dziecka na zaj璚iach,

4. Na wyk豉d, dzieci przychodz na 15 min. przed podan godzin rozpocz璚ia i rejestruj si u organizatora.

5. Podczas wyk豉du, na sali znajduj si tylko studenci i pracownicy Ma這polskiego Uniwersytetu dla Dzieci.

6. Studenci nie mog samodzielnie opuszcza sali wyk豉dowej ani na ni wchodzi. Organizator zapewnia opiek i dba o bezpiecze雟two dzieci.

7. Przed wejciem na sal studenci przedstawiaj sw鎩 indeks.

8. Wyk豉d trwa od 45 min do 1 godz. Po nim przewidziane jest p馧 godziny na dyskusje z prowadz鉍ym.


9.  Na sal wyk豉dow nie mog by wnoszone produkty spo篡wcze.    Studenci      zachowuj    si  odpowiednio z zasadami obowi頊uj鉍ymi w szko豉ch i stosuj si do polece  pracownik闚 Ma這polskiego Uniwersytetu dla Dzieci.

5.  ZALICZENIA I DYPLOMY

1.Zaliczeniem zaj耩 jest wpis do indeksu.

2.
Zaliczenie minimum 16 zaj耩 jest warunkiem otrzymania przez studenta dyplomu z wyr騜nieniem, kt鏎y jest dyplomem Fundacji Ma這polskiego Uniwersytetu dla Dzieci.

6.  USTALENIA KO哸OWE

1. W przypadku, gdy student nie mo瞠 wzi寞 udzia逝 w wyk豉dzie, jego miejsce jest proponowane dziecku z listy student闚 rezerwowych.

2. Student, kt鏎y opuci  trzy kolejne zaj璚ia bez powiadomienia drog e-mail, zostaje skrelony z listy student闚. Jego uczestnictwo jest mo磧iwe, pod warunkiem ponownego wys豉nia formularza zg這szeniowego oraz w miar wolnych miejsc.

3. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, zapisuj鉍 dziecko na Ma這polski Uniwersytet dla Dzieci, zgadzaj si na wykorzystanie swoich i dziecka danych osobowych w celach informacyjnych lub/i promocyjnych Fundacji Ma這polski Uniwersytet dla Dzieci. R闚noczenie  zgadzaj si na publikowanie zdj耩 z wizerunkiem swojego dziecka, w materia豉ch promocyjnych Fundacji oraz na stronie internetowej Ma這polskiego Uniwersytetu dla DzieciTrzebinia, 22 sierpnia 2011 roku